ბიზნეს სამართლის ინოვატორი

 

პროგრამა სრულიად ახალი ხედვაა კერძო სამართალში. ბიზნეს სამართლის კონკრეტული მიმართულებებით კეთებით სწავლებისა და სიმულაციური მეთოდის გარდა ინოვაციურად იქნება წარმოდგენილი კერძოსამართლებრივი ურთიერობები, როგორც კონკრეტული ბიზნეს მოდელები. პროგრამა ორიენტირებულია, რომ მსმენელი მომავალში ჩამოყალიბდეს, როგორც  ანტრეპრენერი და არა იურისტკონსულტი. იყოს დამსაქმებელი - კონკრეტულ კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში ბიზნეს მოდელების ჩამომყალიბებელი  და არა დასაქმებული - სამართლებრივი დავალებების შემსრულებელი. პროგრამა მოიცავს კორპორატიული და სახელშეკრულებო სამართლის პრაქტიკულ საკითხებს, რომელიც ბიზნეს სამყაროს ყოველდღიური აქტივობის შემადგენელი ნაწილია.